Glossar  
 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 
 
Alle Einträge | Alle Begriffe

B
B2B
B2C
Buy-Side

C
C2C
Content Management System

D
Data Warehouse
Disintermediation

E
E-Business
E-Commerce
E-Marketplace
E-Procurement
E-Shop
E-Tendering
ebXML
EDI
EDIFACT
Elektronische Ausschreibung
Elektronische Beschaffung
Elektronischer Geschäftsverkehr
Elektronischer Marktplatz
Elektronischer Produktkatalog
ERP

G
Geschäftsprozess
Geschäftsprozessmodell
Geschäftsprozesstyp

H
HTML

K
Kernprozess

M
Modellierungsmethode

P
PPS

S
Sell-Side
SGML
SSL
Standards

W
Web-Server
Workflow
Workflow Management System
Workflow-Modell
Workflow-Typ

X
XML
XML-Schema


 
[ Web-Administrator | (generated on 19.02.2019, 02:02:05) | nicht editierbar! ]